Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, inschrijving, offerte en overeenkomst tussen Maturitas en een opdrachtgever en of deelnemer (ook te noemen ‘cursist’) aan een activiteit van Maturitas.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maturitas, waarvan voor de uitvoering door Maturitas derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor de medewerkers van Maturitas en zijn directie.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Inschrijven

 1. Inschrijven voor een cursus, excursie, studiedag, reis of andere activiteit van Maturitas is alleen en uitsluitend mogelijk via onze internetsite, www.maturitas.eu, of met het aanmeldingsformulier uit de cursusbrochure van Maturitas, of met het aanmeldingsformulier via actiebonnen in combinatie met derden.
 2. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 4. Het is niet mogelijk een plek in een cursus, studiedag, lezing of excursie voorwaardelijk te reserveren.
 5. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
 6. Een inschrijving geschiedt voor de volledige cursus, studiedag, lezing of excursie en is bindend.
 7. De datum waarop Maturitas het inschrijfgeld ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de cursus, studiedag, lezing, excursie of reis.
 8. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 9. Voor alle cursussen, studiedagen, lezingen, excursies en reizen geldt: vol is vol.
 10. Als een cursus, studiedag, lezing, excursie of reis is volgeboekt wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst.
 11. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft de cursist het inschrijfgeld nog niet te betalen.
 12. Komt er voor de desbetreffende cursus, studiedag, lezing, excursie of reis een plaats vrij, of wordt er een extra cursus, studiedag, lezing, excursie of reis georganiseerd, dan nemen wij contact met de cursist op. Als er geen plaats vrij komt, dan hoort de cursist verder niets van ons.
 13. Plaatsing op een wachtlijst voor een cursus betekent niet dat de cursist is ingeschreven voor dezelfde cursus in het volgende seizoen. De cursist dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor de cursus aan te melden.
 14. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Maturitas, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Maturitas als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een W.A.-verzekering.
 15. Maturitas is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
 16. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van Maturitas, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Artikel 3 Verzuim, tussentijds beëindigen en annuleren

 1. Het verzuim van lessen, studiedagen, lezingen, excursie of andere activiteiten geeft geen recht op het inhalen van de les, lezing of excursie, dan wel gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een cursus, studiedag, lezing of excursie leidt in beginsel niet tot restitutie van het inschrijfgeld.
 3. Het door de deelnemer beëindigen van een cursus, studiedag, excursie of andere activiteit geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van de activiteit op een later tijdstip of in een ander seizoen.
 4. In uitzonderlijke gevallen en dan uitsluitend in zwaarwegende omstandigheden en uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.
 5. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals studiedagen, lezingen en excursies, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 6. Inschrijvingen voor cursussen kunnen worden geannuleerd tot drie weken voor de aanvang van de desbetreffende cursus. Een cursus bestaat uit minimaal één bijeenkomst.
 7. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag de deelnemer zijn plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 8. Bij inschrijving voor een cursus die start binnen drie weken voor aanvang van de desbetreffende cursus, is het dus niet meer mogelijk te annuleren met restitutie van het cursusgeld. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 9. Annuleren is alleen en uitsluitend schriftelijk mogelijk, gericht aan Maturitas.
 10. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus, wordt, indien van toepassing, het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van annulerings­kosten en eventuele administratie- en portokosten.
 11. Indien bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus het inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan en moet de deelnemer deze betalen.
 12. De eerder genoemde annuleringskosten bedragen € 20,- per persoon en per activiteit. Bij activiteiten onder de € 150,- geldt een bedrag van € 10,-.

Artikel 4 Betalen bij cursussen, lezingen, studiedagen, excursies en andere activiteiten

 1. Betaling bij Maturitas is mogelijk via een eenmalige machtiging, via overschrijving of na ontvangst van een factuur.
 2. Bij betaling met verzoek om een tevoren toegezonden factuur bedragen de verschuldigde administratie- en portokosten € 6,50 per activiteit en per persoon.
 3. Bij betaling via een eenmalige machtiging vervallen administratie- en portokosten.
 4. Bij activiteiten die minder dan € 150,- bedragen gelden geen administratiekosten, ongeacht de betaalwijze.
 5. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 6. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Maturitas de deelnemer de (verdere) toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 7. Bij blijvende niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.
 8. Bij blijvende niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

Artikel 5 Algemene cursusinformatie

 1. De cursussen, lezingen en excursies vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Maturitas.
 2. Alle op de site, in het cursusboekje, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn indicatief en kunnen verschuiven. Aan deze genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Maturitas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
 4. Maturitas is gerechtigd om haar moverende redenen een gehele of gedeeltelijke cursus af te gelasten. Maturitas is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Alle reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd pro rato.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijf- en toegangskosten voor rekening van de deelnemer.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle activiteiten in musea inclusief de toegang tot het museum
 7. Excursies die onderdeel zijn van een cursus zijn enkel en alleen toegankelijk voor de betreffende cursisten. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijden geweigerd
 8. Het is niet toegestaan lessen en/of excursie te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie, dan uw eigen cursus. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet worden ingehaald.
 9. De vroege inschrijfkorting, die per activiteit wordt bepaald, is enkel en alleen geldig binnen de op de site of in het cursusboekje/brochure vermelde periode, en dan enkel en alleen bij betaling via machtiging. Niet mogelijk in combinatie met andere kortingen.
 10. Alle activiteiten onder de € 250,- zijn uitgesloten van de eerder genoemde vroege inschrijfkorting.
 11. Kortingen zijn niet tegelijk van toepassing. In geval van overlap, wordt automatisch het voor u voordeligste kortingstarief gehanteerd of indien anders, vermeld bij de betreffende activiteit.
 12. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Artikel 6 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Maturitas zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Maturitas kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Maturitas daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maturitas anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maturitas niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 7 Duur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Maturitas en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Maturitas derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Maturitas dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Maturitas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Maturitas heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Maturitas of door Maturitas ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door hem aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Maturitas is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling goed overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Maturitas een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Maturitas gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Maturitas daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Maturitas
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Maturitas rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Maturitas is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is Maturitas bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die zo zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Maturitas kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maturitas op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maturitas de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Maturitas tot opschorting of ontbinding overgaat, is het op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Maturitas gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maturitas gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Maturitas, zal Maturitas in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Maturitas extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Maturitas vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Maturitas op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Overmacht

 1. Maturitas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maturitas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maturitas niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Maturitas kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum met uitzondering van deelnemers die zich op persoonlijke titel hebben aangemeld voor cursussen, studiedagen, excursies, reizen en andere activiteiten. Voor hen geldt betaling direct na inschrijving waarna de betaling als bewijs van deelname geldt.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van hem. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Maturitas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Maturitas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maturitas is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Maturitas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Maturitas beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order.
 4. Maturitas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maturitas aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maturitas toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Maturitas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Maturitas voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Maturitas toerekenbaar is. Indien Maturitas uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Maturitas zowel buiten als in rechte bij te staan.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Maturitas behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maturitas partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Maturitas is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Maturitas het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Disclaimer

Maturitas kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.